Secretaría

PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE 2019-2020 DE MÓDULOS PROFESIONAIS DO CICLO DE INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO


25 de xuño de 2020

As persoas matriculadas na proba libre 2019-2020 de módulos profesionais do ciclos de instalacións eléctricas e automáticas poden acceder á programación pinchando no seguinte enlace:

Outras novas